Protecția datelor

Prezenta Politică de confidențialitate definește regulile referitoare la gestionarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice intrând în contact cu societatea  Cemix Romania SRL,  cu sediul social în: 550076 Sibiu, str. Săliște, nr. 2, în calitate de operator de date, în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor.

Prezenta politică de confidențialitate s-a întocmit cu luarea în considerare a următoarelor acte normative:

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR).

1.   domeniul de aplicare

1.1   Domeniul de aplicare personal al acestor Politici de confidențialitate cuprinde Persoana vizată.

1.2   Domeniul de aplicare material al acestor Politici de confidențialitate acoperă toate datele personale ale Persoanei vizate, care sunt gestionate de Cemix Romania SRL 

2.   definiții

2.1   Termenii utilizați în această politică de confidențialitate dispun de conținutul specificat în normele legale, cu excepția cazului în care acestea sunt definite în mod expres în mod diferit în această Politică de confidențialitate.

2.2   În sensul prezentei politici de confidențialitate, termenul de Persoană vizată se referă la persoanele fizice (inclusiv persoanele acționând în calitate de întreprindere individuală) cu care Cemix Romania SRL se află într-o relație contractuală.

3.   gestionarea datelor Persoanei vizate 

Datele gestionate în cazul Persoanei vizate:

Cemix Romania SRL gestionează doar datele necesare, indispensabile în scopul executării Contractului încheiat cu Persoana vizată. Cu toate acestea, aceste date poate fi diferite în cazul fiecărui contract.

În contextul executării contractului pot fi gestionate, în primul rând, următoarele date ale Persoanei vizate:

1.                numele; 

2.                adresa; 

3.                în cazul întreprinderilor individuale: sediul social și codul fiscal;

4.                adresa biroului;

5.                adresa de livrare;

6.                numărul de telefon;

7.                adresa de e-mail.

4.   reguli privind gestionarea datelor

 Scopul gestionării datelor

 Scopul gestionării datelor constă în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor decurgând din contractul existent între Cemix Romania SRL și Persoana vizată. 

 Temeiul legal al gestionării datelor

Temeiul legal pentru gestionarea datelor constă în faptul că gestionarea datelor referitoare la Persoana vizată este indispensabilă în sensul executării contractului încheiat cu Cemix Romania SRL. În ceea ce privește documentele contabile emise în cursul executării contractului, temeiul legal pentru gestionarea datelor constă în îndeplinirea obligației legale existente față de Cemix Romania SRL.

Durata gestionării datelor 

Datele Persoanei vizate, menționate la punctul 3, sunt gestionate de Cemix Romania SRL în cursul executării contractului, respectiv pentru o perioadă de șase ani după data rezilierii (încetării) contractului. În conformitate cu legislația aplicabilă, documentele contabile emise în legătură cu executarea contractului trebuie păstrate de către Cemix Romania SRL timp de opt ani. 

Persoanele care au acces la date 

Datele Persoanei vizate, menționate la punctul 3, vor fi accesibile acelor angajați și colaboratori ai Cemix Romania SRL, care acționează pentru executarea contractului. 

Alte circumstanțe relevante în privința gestionării datelor 

Cemix Romania SRL va gestiona datele descrise la punctul 3 ale Persoanei vizate în propriul sistem informatic, pe suport de hârtie sau în propriul sistem SAP. 

Transmiterea datelor, destinatari

Cemix Romania SRL poate recurge la un transportator în timpul executării contractului, căruia îi pot fi transmise datele necesare efectuării transportului.

5.   drepturile Persoanei vizate în legătură cu gestionarea datelor

Persoana vizată are dreptul:

a)     să solicite informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal

b)     (drept de acces);

c)      să solicite rectificarea datelor sale cu caracter personal;

d)     să solicite ștergerea datelor sale cu caracter personal (dreptul de fi uitat);

e)     să solicite restricționarea prelucrării datelor;

f)      să se opună prelucrării datelor cu caracter personal;

g)     să își exercite dreptul la portabilitatea datelor.

Persoana vizată are dreptul, totodată:

a)     să formuleze plângeri la autoritatea de supraveghere; 

b)     să se adreseze instanțelor de judecată în cazul în care drepturile îi sunt încălcate;

c)      să solicite compensări.

Dreptul la informare (dreptul de acces)

Persoana vizată are dreptul să primească informații de la Cemix Romania SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în cazul în care aceste date sunt în curs de procesare, să aibă acces la datele cu caracter personal și la următoarele informații: a) scopurile gestionării de date; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) categoriile de destinatari sau destinatarii cărora le-au fost sau le vor fi comunicate datele cu caracter personal, inclusiv, în special, destinatari din țări terțe sau organizațiile internaționale; (d) după caz, durata planificată a stocării datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei perioade; (e) dreptul Persoanei vizate de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și de a se opune prelucrării acestor date cu caracter personal; (f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

Cemix Romania SRL va pune la dispoziția Persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul gestionării. Pentru copii suplimentare solicitate de Persoana vizată, Cemix Romania SRL poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. În cazul în care Persoana vizată a depus cererea în format electronic, Cemix Romania SRL va pune informațiile la dispoziția acesteia într-un format electronic utilizat pe scară largă, cu excepția cazului în care Persoana vizată le solicită în alt format.

Cemix Romania SRL poate refuza să furnizeze informații numai în cazurile specificate în legislația aplicabilă, caz în care Cemix Romania SRL informează persoana vizată cu privire la motivele refuzului de a furniza informațiile, specificând dispozițiile legale pe baza cărora a avut loc refuzul, precum și cu privire la posibilitatea de a sesiza autoritatea de supraveghere. 

Dreptul la rectificare

La cererea persoanei vizate, Cemix Romania SRL trebuie să îi corecteze fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal inexacte. Ținând cont de scopul gestionării datelor, Persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere ("dreptul de fi uitat")

Persoana vizată are dreptul să solicite ca Cemix Romania SRL să șteargă fără întârziere nejustificată datele personale care o privesc, iar Cemix Romania SRL se obligă să șteargă fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată.  

Dreptul de a restricționa gestionarea datelor

Persoana vizată are dreptul să solicite ca Cemix Romania SRL să limiteze gestionarea datelor dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții: a) Persoana vizată contestă exactitatea datelor personale, caz în care limitarea se aplică pentru perioada necesară pentru ca Cemix Romania SRL să verifice acuratețea datelor cu caracter personal; b) prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării acestora; c) Cemix Romania SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării datelor, însă persoana vizată le solicită în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță; sau d) Persoana vizată a formulat obiecții față de gestionarea datelor; caz, în care limitarea se aplică perioadei necesare stabilirii dacă motivele legitime ale Cemix Romania SRL au prioritate față de motivele legitime ale persoanei vizate.

Dreptul la opoziție 

Persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, Cemix Romania SRL nu poate continua prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acesta dovedește că gestionarea datelor este justificată de motive legitime convingătoare care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau care au legătură cu constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor 

Persoana vizată are dreptul de a primi datele personale furnizate de ea către Cemix Romania SRL într-un format structurat, utilizat pe scară largă, și care poate fi citit automat, având dreptul, totodată, să transmită aceste date unui alt operator de date.

Dreptul de acces la o instanță judecătorească 

În cazul încălcării drepturilor Persoanei vizate în legătură cu gestionarea datelor, aceasta poate sesiza instanța de judecată în conformitate cu legile aplicabile.

Dreptul la despăgubire 

În cazul în care Persoana vizată suferă prejudicii în legătură cu gestionarea datelor, aceasta poate solicita compensații în conformitate cu legislația în vigoare.

Cemix Romania SRL se angajează să soluționeze cererile primite de la Persoana vizată fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 25 de zile.

Persoana vizată poate trimite cererile pe cale electronică la adresa de e-mail a Cemix Romania SRL: GDPR@cemix.ro, sau prin poștă la adresa: Sibiu – 550073, str. Cristian, nr. 38. 

6.   măsuri organizaționale și de securitate 

Cemix Romania SRL va asigura securitatea datelor prelucrate, luând măsurile tehnice și organizatorice necesare în acest scop, în special pentru a proteja datele împotriva accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii neautorizate, a distrugerii și deteriorării accidentale, precum și a devenirii inaccesibile din cauza modificării mijloacelor tehnice utilizate. Măsurile tehnice și organizatorice sunt revizuite periodic de către Cemix Romania SRL și actualizate, dacă este necesar.

Cemix Romania SRL va lua toate măsurile necesare pentru a asigura exactitatea, totalitatea și actualitatea datelor cu caracter personal. În acest sens, Cemix Romania SRL solicită și în mod expres cooperarea Persoanei vizate. Pentru a asigura că stocarea datelor cu caracter personal este limitată la perioada necesară, Cemix Romania SRL le verifică la fiecare șase luni.

7.   date de contact

7.1   Operator de date:

Cemix Romania SRL

Sediul social: 550076 Sibiu, str. Săliște, nr. 2 

Adresa de corespondență: 550073 Sibiu, str. Cristian, nr. 38

Nr. de telefon: 0040 269 206 017

Adresă de e-mail: GDPR@cemix.ro

 

7.2   Autoritatea pentru protecția datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336

Numărul de telefon: 0040 318 059 211 

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro